Kategoria: Mózg i jego języki

Organizacja imprez integracyjnych

W każdej książce o zarządzaniu możemy znaleźć cały rozdział, który będzie poświęcony podtrzymaniu odpowiedniej atmosfery w miejscu pracy. Jest to czynnik, który posiada naprawdę ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Pracownicy,

ZA POŚREDNICTWEM INFORMACJI

Za pośrednictwem informacji komórki łączą się w jeden or­gan, a osobnicy jednego gatunku zespalają się w jedną grupę, aby stworzyć jeden doskonalszy organizm, wypo­sażony w nowe cechy nie spotykane dotąd

POCZĄTEK ŻYCIA

Życie rozpo­częło się wtedy, gdy dwie prakomórki (już dobrze oddzie­lone od otoczenia i znajdujące się w dynamicznej z nim równowadze energetycznej) nawiązały z sobą wzajemny informacyjny kontakt, gdy zjawiło się

POSZUKIWANIE NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNEJ INTERPRETACJI

Cały porządek psychologiczno-socjologiczny bierze swój początek właśnie w chwili narodzin słowa-nazwy. W ogó­le wszelka nauka zaczyna się od chrztu idei, czyli od uku­cia terminu. Nauka, która szczególnie zajmuje się wszyst­kimi

W TRAKCIE IDEALIZACJI

W trakcie świadomościowej idealizacji i wtórnej eksterioryzacji idei przy pomocy różnych środków wyrazu pojawiło się jeszcze w erze medycyny przedcybernetycznej wiele nazw-synonimów na określenie tego informacyjnego pośrednika-znaku. Obecnie należy się

ZE WZGLĘDU NA PRECYZJĘ

Modele — ze względu na swoją precyzję i sprawdzalność matematyczną — są najodpowiedniejszymi środkami łącz­ności naukowej. Również żelazne i jednoznaczne zasady obowiązują przy ustalaniu kodów czy też szyfrów, czyli kodów

NA PODSTAWIE ZGODY

Symbole mogą powstawać na podstawie zwy­czajowej zgody, osiąganej dzięki łączności między osobni­kami używającymi jednego języka, jednych norm praw­nych i jednego wzorca kulturowego. I chociaż w przy­padku symboli nikt de facto

W WYPADKU KULTURY

W wypadku kultury, drugiej — obok nauki — odmiany świadomej działalności człowieka, hermeneutyka posiada jeszcze większe i bardziej bezsporne znaczenie. Bada bowiem faktyczną więź idei z rzeczywistością. Usta­la warunki, w

FAKTY I OCENY

Wszak i fakty, i ich oceny mają jednakowy, formalny status idei. Do kompetencji hermeneutyki na­leży wyjaśnienie tego rodzaju nieporozumień, powstają­cych na ogół przy konstytuowaniu się znaków i idei oraz przy

PRAKTYCZNE WNIOSKI

Jakie praktyczne wnioski może wyciągnąć lekarz na przy­kład z rozważań hermeneutycznych? W czasie reanimacji, czyli w czasie prób przywracania świadomej łączności mię­dzy człowiekiem chorym a światem — zakładając oczy­wiście, że

ŚWIADOMOŚĆ FAKTU

Myślimy przy pomocy pojęć, ale porozumiewamy się przy pomocy słów, które są zakodowanymi obrazami lub „pieśniami” idei. Słowo „pieśniami” opatrzyłem cudzysłowem — tak dalece analizator wzrokowy i wyobrażenia wzrokowe pa­nują

MIĘDZY ŚWIADOMOŚCIĄ WEWNĘTRZNĄ A ZEWNĘTRZNĄ

Nie sposób pominąć któregokolwiek ogniwa tego łańcucha: po­jęcie, idea, kod, słowo. Nie pozbawione sensu wydaje się pytanie, czy może istnieć operacja pojęciowa w świado­mości wewnętrznej bez swojego lustrzanego informacyjne­go odbicia