FORMA WIERSZY

Robert Gaskins oraz para angielskich poetów: Margaret Masterman i Robin McKinnon Wood wykorzystali w ten sposób komputer do tworze­nia wierszy Haiiku — gatunku sylabicznej poe­zji japońskiej. Od XVII wieku wiersze Haiku przybrały for­mę kilku trzywierszowych zwrotek. Owe trzy wersy mają zawsze po 5, 7 i 5 sylab i wspólnie tworzą nierymowany epigram. Epigram ten Masterman i Robin McKinnon Wood przedsta­wili maszynie cyfrowej jako obszar, na którym znajdowały się już słowa: teraz, tak jak, na, i ma. Leżące między tymi słowami puste miej­sca obszaru polecono komputerowi wypełnić dziewięcioma wyrazami losowymi z dziewięciu grup tak, aby uzyskać dwa wyrazy w pierw­szym wersie, w drugim cztery, a w trzecim wer­sie trzy wyrazy. Musiała być przy tym zacho­wana zgodność sylab epigramu z zasadą „5 + 7 + +5”. Wynikiem pracy maszyn był wielozwrot- kowy poemat Haiku. W opinii poetów japoń­skich zajmujących się współcześnie tego rodzaju twórczością, niektóre fragmenty tego poematu są nad wyraz udane.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)