ŚWIADKOWIE OGROMNEGO AWANSU

Współcześnie jesteśmy wielokrotnie świadkami ogrom­nego awansu niektórych substancji dotychczas ledwie za­uważanych, a z drugiej strony — pewnej degradacji zwią­zków, 2; którymi zwykliśmy wiązać wielkie nadzieje i któ­re obdarzaliśmy specjalną misją w organizmie. Tak rady­kalnie zmieniły się poglądy odnośnie do lipofuscyny. Zna­czenie tego barwnika, obecnego w tkance glejowej i zawie­rającego w swej strukturze atomy żelaza, urasta do gra­nic niemożliwych jeszcze do określenia na obecnym eta­pie wiedzy. Wiadomo było od dawna, że w mózgu inten­sywnie pracującym zwiększa się zawartość tego barwnika, ale wiązano to z występowaniem w każdym procesie me­tabolicznym produktów zużycia, odpadów; lipofuscyna by­łaby więc jednym z takich metabolitów odpadowych. Pa­trząc na to zagadnienie z perspektywy historycznej, mu­simy przyznać, że byliśmy dość arbitralni w swoich osą­dach.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)